AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2020 07 20

AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 9.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 23 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 14 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2021 m. gegužės 14 d., bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2020 m.
2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
3. Bendrovės auditoriaus išvada.
4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.
5. Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymas.
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš Bendrovės lėšų.
7. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, nustatyta tvarka užpildžius ir pateikus Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį.

Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje "Investuotojams" arba telefonu +370 5 243 5801.

Grįžti atgal