Emisija ir pagrindiniai akcininkai

AB „Grigeo“ paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102030) yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius Baltijos Oficialųjį sąrašą (simbolis – GRG1L). 

Emisijos duomenys

Nominali vertė
0,29 EUR  
Emisijos dydis (vnt)
131 400 000
Listinguojamų akcijų skaičius
131 400 000 
Akcijos, turinčios balsavimo teisę  131 400 000 
Įstatinis kapitalas
38 106 000 EUR
Listingavimo pradžios data
1994 m. vasario 2 d. 


AB „Grigeo“ akcininkai, turintys daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo  (2022 m. rugsėjo 30 d. duomenys)


Akcininkas
Turimų akcijų skaičius, vnt.
 Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.
 Akcijų suteikiama balsų dalis, proc.
UAB „Ginvildos investicija“*
60 809 151
46,28 46,28 
Irena Ona Mišeikienė  17 378 342
13,23 13,23

  *100 proc. akcijų priklauso AB „Grigeo“ prezidentui ir valdybos pirmininkui Gintautui Pangoniui.