Valdymo principai

Pagal AB „Grigeo Group“ (toliau – Bendrovė) įstatus, Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia esminius ir svarbiausius Bendrovės veiklos klausimus.  Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narius, tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, priimti sprendimą dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir priimti kitus sprendimus, numatytus Bendrovės įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį sudaro 5 nariai. Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba renka Bendrovės valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, prižiūri Bendrovės valdybos ir vadovo veiklą, teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo ir sprendžia kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

Bendrovėje formuojamas Audito komitetas - Bendrovės stebėtojų tarybos patariamasis organas, sudaromas iš 3 Bendrovės stebėtojų tarybos narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas iš turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį apskaitos arba audito srityje. Audito komitetą Stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiui renka Stebėtojų taryba. Audito komiteto pagrindinis uždavinys - didinti Stebėtojų tarybos darbo Bendrovės finansų priežiūros srityje efektyvumą, funkcijos - stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo, išorės audito atlikimo procesą, stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti Stebėtojų tarybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės pasirinkimu. Audito komiteto teises ir pareigas, su Audito komiteto sudarymu ir darbo organizavimu susijusius klausimus apibrėžia Stebėtojų tarybos patvirtintos Audito komiteto vidaus taisyklės.

Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės valdymo struktūrą, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, bei priima kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

Bendrovės vadovas – grupės vadovas – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus Bendrovės įstatuose numatytus atvejus, kai sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą, kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą.