Pagrindiniai veiklos rodikliai

Rodiklis

Grupė

Bendrovė

2022 m.

2021 m.

2020 m.

2022 m.

2021 m.

2020 m.

Pajamos, mln. eurų

203,2

163,2

129,6

90,5

67,6

63,7

Grynasis pelnas, mln. eurų

10,6

12,4

13,3

16,4

3,2

9,0

EBITDA, mln. eurų

21,4

23,7

26,2

10,1

5,9

14,8

EBIT, mln. eurų

12,1

13,9

15,1

17,3

3,0

10,0

Pelningumo rodikliaiBendrasis pelningumas

15,2%

20,6%

25,8%

12,0%

13,4%

27,2%

EBITDA pelningumas

10,5%

14,5%

20,2%

11,2%

8,8%

23,2%

EBIT pelningumas

6,0%

8,5%

11,7%

19,1%

4,4%

15,7%

Grynasis pelningumas

5,2%

7,5%

10,3%

18,1%

4,8%

14,1%

ROE pelningumas

11,0%

13,3%

16,0%

26,7%

5,5%

15,9%

ROA pelningumas

7,6%

9,6%

11,1%

19,9%

4,2%

12,0%

ROCE pelningumas

11,2%

13,8%

15,8%

24,6%

5,0%

15,6%

Likvidumo rodikliaiBendrasis likvidumo koeficientas

1,71

1,51

1,56

1,75

1,01

1,63

Skubaus padengimo koeficientas

1,13

1,07

1,23

1,22

0,72

1,33

Kapitalo struktūros rodikliaiSkolos-nuosavybės koeficientas

0,46

0,41

0,38

0,35

0,33

0,28

Skolos koeficientas

0,31

0,29

0,27

0,26

0,25

0,22

Rinkos vertės rodikliai*P/E

8,79

9,92

6,57

5,64

37,83

9,73

Dividendų išmokėjimo koeficientas

62,4%

64,3%

-

40,1%

245,1%

-

Pagrindinis pelnas akcijai, eurais

0,080

0,093

0,101

0,125

0,024

0,068

Sumažintas pelnas akcijai, eurais

0,080

0,093

0,100

0,124

0,024

0,068

*2020 m. rodikliai yra perskaičiuoti 2021 m. gegužės 19 d. atlikus Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno.

Aukščiau nurodyti rodikliai yra apskaičiuoti laikantis AB Nasdaq Vilnius rekomenduojamų apskaičiavimo formulių:

EBITDA pelningumas = EBITDA / pardavimų pajamos. EBITDA santykis su pajamomis parodo bendrą vaizdą apie veiklos efektyvumą ir pinigų srautą.

Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimų pajamos. Bendrojo pelno marža parodo sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos, kontroliuoti pardavimo pajamų ir savikainos lygį.

EBIT pelningumas = veiklos pelnas / pardavimų pajamos. Koeficiento piniginė išraiška rodo, kiek 1-am pardavimų eurui tenka veiklos pelno. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį pelningumą.

Grynasis pelningumas = grynasis pelnas priskirtinas akcininkams / pardavimų pajamos. Rodiklis, apibūdinantis galutinio visos veiklos rezultato pelningumą.

ROE pelningumas = grynasis pelnas priskirtinas akcininkams / vidutinis nuosavas kapitalas. Šis santykis įvertina akcininkų investicijų grąžą.

ROA pelningumas = grynasis pelnas priskirtinas akcininkams / vidutinis turtas. Turto grąža parodo, kaip efektyviai išnaudojamas turtas pelnui uždirbti.

ROCE pelningumas = EBIT / panaudotas kapitalas. Panaudoto kapitalo grąža parodo, kiek gaunama pajamų už kiekvieną į kapitalą investuotą eurą.

Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai. Koeficientas parodo galimybę savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai. Likvidumas, apibūdinantis gebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus iš greitai realizuojamo trumpalaikio turto.

Skolos-nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai / nuosavas kapitalas. Aprašytas santykis matuoja lėšų šaltinių derinį balanse ir palygina lėšas, atėjusias iš savininkų ir tas, kurios buvo pasiskolintos.

Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas. Šis koeficientas parodo, kokia turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų. Kuo reikšmė mažesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu.

P/E = akcijos rinkos kaina / pagrindinis pelnas akcijai. Rodiklis, atspindintis, kiek investuotojai sumoka už vieną pelno eurą.

Dividendų išmokėjimo koeficientas = dividendai / grynasis pelnas priskirtinas akcininkams. Rodiklis parodo, kokia pelno dalis tenka dividendams.

Pagrindinis pelnas akcijai = (grynasis pelnas – privilegijuotųjų akcijų dividendai) / vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje. Apskaičiuotas pelnas parodo, kiek uždirbto grynojo pelno tenka vienai apyvartoje esančiai akcijai.

Sumažintas pelnas akcijai = (grynasis pelnas – privilegijuotųjų akcijų dividendai) / (vidutinis svertinis skaičius paprastųjų akcijų apyvartoje + vidutinis svertinis skaičius paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visas vienos akcijos pelną mažinančias potencialias paprastąsias akcijas). Apskaičiuotas pelnas parodo, kiek uždirbto sumažinto grynojo pelno tenka vienai akcijai.