GRIGEO VERSLO ETIKOS KODEKSAS (NENAUDOJAMAS)

ĮVADAS

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau - Grupė) pripažįsta, supranta ir jaučia atsakomybę už savo veiklos poveikį socialinei, ekonominei ir gamtinei aplinkai.

Mūsų verslo etikos kodekse aprašomos mūsų vertybės ir veiklos standartai, kuriais grindžiame savo verslo esmę ir kuriais vadovaujamės kurdami ir palaikydami ryšius su klientais, tiekėjais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, taip pat bendraudami tarpusavyje.

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems Grupės darbuotojams, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų nariams.

Tikime, kad kiekvienas Grupės darbuotojas, Grupės įmonių valdymo bei priežiūros organų narys savo kasdieninėje veikloje vadovausis šiame verslo etikos kodekse išdėstytomis vertybėmis ir standartais bei kad šio kodekso nuostatos neprieštaraus asmeninėms jų pažiūroms ir vertybėms.

Šis verslo etikos kodeksas nėra konfidencialus dokumentas. Su jo nuostatomis gali būti supažindinami klientai, tiekėjai, partneriai, kreditoriai bei kiti asmenys.

GRUPĖS MISIJA IR VERTYBĖS

Kurdami ir gamindami, visada galvojame apie mūsų darbuotojus, klientus, partnerius, kolegas, kas jiems svarbu ir kaip mes galime prisidėti prie juos supančios aplinkos geroves.

Mūsų darbuotojų veikla yra suderinta su Grupės misija ir tikslais.

GRUPĖS MISIJA: Kuriame žiedinę ateitį.GRUPĖS VIZIJA: Pripažintas Europos gamintojas.

GRUPĖS VERTYBĖS:

Mūsų vertybės grįstos ilgamete bendrovės istorija bei verslo patirtimi. Kuriame motyvuojančią bendrovės kultūrą, todėl mums svarbu – kaip mes elgiamės ir kokiais principais grindžiame savo verslo esmę. Esminės vertybės įkvepia ir įtraukia mūsų darbuotojus siekti aukštesnių tikslų kasdienėje veikloje ir pastangose kuriant sėkmingą bendrovę.


  • Veržlūs

Augame sparčiau nei rinka.
Net geriausias rezultatas gali būti geresnis.
Kiekvienas tikslingai nukreiptas investuotojo euras padaro mus labiau vertingais.


  • Atsakingi 360º

Ką bedarytume visada pagalvokime apie poveikį aplinkai, nes čia mūsų namai.
Mūsų darbo vertę matuoja klientas.
Dirbkime kaip sau, kad galėtume didžiuotis savo darbu.


  • Profesionalūs

Visas siūlomas idėjas apsvarstome be išankstinio nusistatymo.
Visko žinoti neįmanoma - tobulėjame mokydamiesi ir dalindamiesi.
Kalbame skaičių ir faktų kalba.


  • Komandiški

Geras rezultatas – tik geros komandos nuopelnas.
Komandos yra tiek, kiek joje yra tavęs.
Iš savęs reikalaukime daugiau nei iš kitų.


GRUPĖS VEIKLOS PRINCIPAI

Skaidrumas, sąžiningumas ir antikorupcija

Mūsų santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir valstybe yra grįsti sąžiningumu ir skaidrumu. Tikime, kad sąžininga partnerystė leidžia sukurti ilgalaikius ir prasmingus ryšius.

Mes vykdome skaidrų ir sąžiningą verslą, laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų, mokame numatytus mokesčius, skaidriai atsiskaitome su darbuotojais bei skatiname kitus rinkos dalyvius taip pat veikti skaidriai. Bet kokie mokėjimai ar kitokios išlaidos, neužregistruotos atitinkamuose dokumentuose, yra neleistinos.

Griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos formas, kyšininkavimą ir papirkinėjimą.

Vykdydami verslą, mes neteikiame, nesiūlome ir nežadame duoti bet kokio nepagrįsto atlygio asmenims, siekdami tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti asmenis jiems atliekant savo funkcijas ir priimant sprendimus. Mūsų darbuotojai nepriima jokių dovanų ir kyšių, kuriais siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti Grupės darbuotojų sprendimus ar veiksmus.

Siekdami užtikrinti bendradarbiavimo su tiekėjais ir verslo partneriais skaidrumą ir objektyvumą, nepriimame jokių komercinių pasiūlymų, keliančių įtarimą dėl jų teisėtumo. Atvirai pateikiame keliamus reikalavimus ir vertinimo kriterijus potencialiems partneriams, sutartyse apibrėžiame bendradarbiavimo sąlygas. Grupės procesai yra aiškiai reglamentuoti patvirtintomis aiškiomis ir skaidriomis procedūromis.

Tiekėjų pasirinkimo skaidrumą ir objektyvumą užtikriname vykdydami pirkimus pagal bendrovės vadybos sistemos pirkimo procedūrą, kuri apibrėžia aiškius tiekėjų atrankos ir įvertinimo kriterijus: produkto ar paslaugos kainą, kokybę, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.

Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms

Gerbiame ir garantuojame žmogaus teises ir laisves, apibrėžtas Jungtinių tautų organizacijos Generalinės Asamblėjos Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Mes pripažįstame vaiko teisę būti apsaugotam nuo ekonominio  išnaudojimo ir  nuo bet  kokio darbo, kuris gali būti pavojingas jo sveikatai arba trukdyti jam mokytis, gali kenkti jo sveikatai ir fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Mes nesinaudojame vaikų iki 16 metų darbu. Mes taip pat nedirbame su tiekėjais ir subtiekėjais, kurie naudojasi vaikų iki 16 metų darbu ir  nedelsdami nutraukiame bendradarbiavimą su tiekėjais ir subtiekėjais, jei paaiškėja, kad jie naudojasi vaikų iki 16 metų darbu. Mes neįdarbiname asmenų, kurių amžius yra mažesnis, nei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas minimalus amžius, kada asmeniui atsiranda darbinis veiksnumas ir teisnumas. Asmenys nuo 16 iki 18 metų gali būti įdarbinami tik griežtai laikantis įstatymų.

Mes nesinaudojame priverstiniu ar privalomuoju darbu.

Gerbiame darbuotojų teisę jungtis, formuoti ar nesijungti į asociacijas, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti. Darbuotojai turi teisę laisvai vykdyti kolektyvines derybas. Darbuotojai, pasinaudoję šiomis teisėmis, negali būti diskriminuojami, bauginami, prie jų negali būti priekabiaujama.

Griežtai pasisakome prieš bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, nurodymą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Taikome vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas priimant į darbą, sudarome vienodas darbo sąlygas ir garantijas darbo metu visiems asmenims nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, religijos, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės, socialinės padėties, tikėjimo, šeimyninės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų, negalios ar sveikatos.

Nepritariame bet kokiam priekabiavimui ar piktnaudžiavimui savo darbuotojų atžvilgiu, taip pat darbuotojų išnaudojimui. Nepritariame bet kokiam nepageidaujamam elgesiui, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Grupė nenaudoja, neremia ir neleidžia naudoti fizinių bausmių, smurto ar kitos formos psichologinės ar fizinės prievartos, nenaudoja viešų įspėjimų ar bausmių sistemos.

Interesų konfliktų vengimas

Grupės priežiūros ir valdymo organo nariai, darbuotojai turi vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Grupės interesams.

Grupės priežiūros ir valdymo organų nariai, darbuotojai negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu, naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu ar darbuotoju veiklai, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra nelegali, arba asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti.

Konfidencialumas

Darbuotojas darbo ir nedarbo metu gerbia ir saugo Grupės bendrovių konfidencialią informaciją, kurią  jis gavo ar sužinojo jo darbo metu, nenaudoja šios informacijos savo ar kitų asmenų asmeninei naudai.

 
VERSLO ETIKOS VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS

Pranešimus apie šio kodekso pažeidimus, taip pat klausimus ir nusiskundimus susijusius su šiuo verslo etikos kodeksu, darbuotojai gali pateikti savo tiesioginiam vadovui, personalo vadovui, bendrovės vadovui ar įmesti į specialias dėžutes, esančias bendrovėje.

Kiekvienos Grupės bendrovės vadovybė yra atsakinga už šio kodekso nuostatų įgyvendinimą ir veiksmų, neatitinkančių šio kodekso nuostatų, netoleravimą bei greitą ir sąžiningą taisymą.

Grupė palaiko darbuotojus, kurie sąžiningai laikosi kodekso nuostatų, skatina jų laikytis kitus ir netoleruoja bei praneša apie kiekvieną šio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejį.